2JOHN

1) Pr. 4:1819; Hos. 14:9; Mal. 2:6; Jn. 11:10; Gal. 2:14; Eph. 5:2; 1J n. 1:67; 2:6; 3J n. 34